Tran social8
Thứ 5, 15-12-2022 12:42
Nhóm hàm dò tìm dữ liệu. – Tin Học KEY

Trong bài viết này Social8 Asia sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Hàm dò tìm trong excel hay nhất được tổng hợp bởi Social8 Asia

Video Hàm dò tìm trong excel

Nhóm hàm dò tìm dữ liệu:

1. Hàm VLOOKUP: __Tìm ra một giá trị khác trong một hàng bằng cách so sánh nó với các giá trị trong cột đầu tiên của bảng nhập vào. ____ __Cú pháp: __VLOOKUP(Lookup Value, Table array, Col idx num, [range lookup]) __Các tham số: __- Lookup Value: Giá trị cần đem ra so sánh để tìm kiếm. __- Table array: Bảng chứa thông tin mà dữ liệu trong bảng là dữ liệu để so sánh. Vùng dữ liệu này phải là tham chiếu tuyệt đối. __ Nếu giá trị Range lookup là TRUE hoặc được bỏ qua, thì các giá trị trong cột dùng để so sánh phải được sắp xếp tăng dần. __- Col idx num: số chỉ cột dữ liệu mà bạn muốn lấy trong phép so sánh. __- Range lookup: Là một giá trị luận lý để chỉ định cho hàm VLOOKUP tìm giá trị chính xác hoặc tìm giá trị gần đúng. + Nếu Range lookup là TRUE hoặc bỏ qua, thì giá trị gần đúng được trả về. __Chú ý: __- Nếu giá trị Lookup value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong cột đầu tiên của bảng Table array, nó sẽ thông báo lỗi #N/A. __Ví dụ: __=VLOOKUP(F11,$C$20:$D$22,2,0) __Tìm một giá trị bằng giá trị ở ô F11 trong cột thứ nhất, và lấy giá trị tương ứng ở cột thứ 2. __2. Hàm HLOOKUP: __ Tìm kiếm tương tự như hàm VLOOKUP nhưng bằng cách so sánh nó với các giá trị trong hàng đầu tiên của bảng nhập vào. __Cú pháp: __HLOOKUP(Lookup Value, Table array, Col idx num, [range lookup]) __Các tham số tương tự như hàm VLOOKUP. __3. Hàm INDEX: __Trả về một giá trị hay một tham chiếu đến một giá trị trong phạm vi bảng hay vùng dữ liệu. __Cú pháp: __INDEX(Array,Row_num,Col_num) __Các tham số: __- Array: Là một vùng chứa các ô hoặc một mảng bất biến. __Nếu Array chỉ chứa một hàng và một cột, tham số Row_num hoặc Col_num tương ứng là tùy ý. __Nếu Array có nhiều hơn một hàng hoặc một cột thì chỉ một Row_num hoặc Col_num được sử dụng. __- Row_num: Chọn lựa hàng trong Array. Nếu Row_num được bỏ qua thì Col_num là bắt buộc. __- Col_num: Chọn lựa cột trong Array. Nếu Col_num được bỏ qua thì Row_num là bắt buộc.

nguồn :oxyz.wordpress

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter